top of page
Veri Sorumluları Sicil Nedir?    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. Maddesinde kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilere yönelik yükümlülüklere yer vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) oluşturulmuş olup Veri Sorumluları Sicili , veri sorumlularının kaydedildiği, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun gözetiminde Kişisel Verilerin Korunma Başkanlığı tarafından kamuya açık tutulan sicildir.  ​ tetra bilişim

Veri Sorumluları Sicili Nedir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 16. Maddesinde kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişilere yönelik yükümlülüklere yer vermiştir. Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) oluşturulmuş olup Veri Sorumluları Sicili, veri sorumlularının kaydedildiği, Kişisel Verileri Koruma Kurulunun gözetiminde Kişisel Verilerin Korunma Başkanlığı tarafından kamuya açık tutulan sicildir.

Ayrıca yine kanunun aynı maddesinde veri sorumluları siciline kayıt yükümlülüğünden istisna tutulacak veri sorumlularının kimler olduğuna ise Kişisel Verileri Koruma Kurulu ayrıca karar vereceği belirtilmiştir. Veri sorumluları sicile ilişkin idare, denetim erişim, başvuru, kayıt yenileme ve silme gibi ayrıntılı esaslar ise Veri Sorumluları Sicili Hakkında Yönetmelikte düzenlenmiştir.

İlgili yönetmelik kapsamında veri sorumluları kayıt yükümlülüğü kişisel verilerin işlenmesinden evvel başlayacaktır. Yani sicile kayıt yükümlüğü olan tüm veri sorumluları veri işlemeye başlamadan önce veri sorumluları siciline kaydolmakla yükümlüdürler. 

Veri sorumlularının VERBİS kayıt başvurularında vermeleri gereken bilgiler şu şekilde sayılabilecektir; veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimlik ve adres bilgileri, kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği, veri konusu kişi grubu ve gruplarıyla bu kişilere ait veri kategorileri hakkında açıklamalar, kişisel verinin aktarılabileceği alıcı veya alıcı grupları, yabancı ülkelere aktarımı öngörülen kişisel veriler, kişisel veri güvenliğine ilişkin alınan tedbirler, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süre kadar muhafaza edileceğine ilişkin süreye yer verilir. 

 
Kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin, veri işlemeye başlamadan önce VERBİS'e kaydolmaları zorunludur. 
Veri Sorumluları Siciline kayıt yükümlülüğünün başlama tarihleri ile ilgili karar alma ve bunu ilan etme görev ve yetkisi Kişisel Verileri Koruma Kuruluna (“Kurul”) verilmiştir.

Bu kapsamda Kurulca alınan ve 18.08.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/88 sayılı Kararda veri sorumluları için kayıt başlama tarihleri aşağıdaki gibi belirlenmiştir:

Veri Sorumluları Siciline (Verbis) Kimler Kayıt Olmalıdır?

Yıllık çalışan sayısı 50’den çok veya yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den çok olan veri sorumluları ile yurtdışında yerleşik tüm veri sorumlular

Yıllık çalışan sayısı 50’den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TL’den az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan veri sorumluları

Kamu kurum ve kuruluşu veri sorumluları

 

bottom of page