info@tetrabilisim.com.tr
(+90) 216 740 00 20
Tetra  »  Kişisel Verileri Koruma Kanunu »  Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni


Bu aydınlatma metni 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10. Maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TETRA BİLİŞİM tarafından hazırlanmıştır.

TETRA BİLİŞİM olarak, sizlere ait her türlü kişisel verinin mümkün olabilen en iyi şekilde ve özenle işlenerek muhafaza edilmesine büyük hassasiyet göstermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun bilinci ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla www.tetrabilisim.com.tr internet sitesinde bulunan TETRA BİLİŞİM KVKK Politikasında ayrıntılı olarak belirtilen kişisel verilerinizi işlemekteyiz.

TETRA BİLİŞİM olarak kişisel verilerinizi metnin aşağısında ayrıntılı yer alan amaçlarla KVKK'nın 5. Maddesinde belirtilen;

-          Sizlerin açık rızası,

-          Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

-          İş sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

-          Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

-          İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

Hukuki sebeplerine dayanarak işlemekteyiz.

Çalışan olarak Kişisel verileriniz aşağıdaki durumlarda KVKK'ya uygun olarak TETRA BİLİŞİM tarafından işlenebilmektedir;

 • Kimlik doğrulama ve kayıt oluşturulması,
 • Aranan pozisyona uygun olup olmadığınızın tespiti amacıyla,
 • Personel'in istihdamı ile ilgili olarak yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Personellere maaş hesabı açılması, gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi, telefon verilmesi, telefon hattı verilmesi, yemek kartı verilmesi, otomatik bireysel emeklilik işlemlerinin yerine getirilmesi amacıyla,
 • Çeşitli insan kaynakları uygulamaları amacıyla,
 • Acil tıbbi müdahaleler amacıyla,
 • Hastalık izinlerinin takibi ve izlenmesi veya Personel'in görevini yerine getirebilmesi için gerekli sağlık koşullarının takibi amacıyla,
 • Personel'in maaşına konulan maaş hacizlerinin takibi amacıyla,
 • TETRA BİLİŞİM'in kalite, bilgi güvenliği ve gizlilik politikalarının ve standartlarının sağlıklı olarak temini ve denetimi amacıyla,
 • Şirket seyahatlerinin organize edilmesi amacıyla,
 • Acil durumların varlığı halinde Personel'in kendi rızası ile verdiği kişiler ile iletişime geçilmesi amacıyla,
 • İşe giriş ve çıkışların tespiti ve kontrolü amacıyla,
 • Üst yönetime yapılacak raporlama ve analizlerin hazırlanması amacıyla,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vs. gibi işlevlerin yerine getirilmesi,
 • Performans değerlendirmesi yapmak ve ücret politikaları belirlemek amacıyla,
 • Promosyonlar ve kampanyalardan faydalandırılması,
 • İşyerinde gizlilik ve güvenlik uygulamaları nedeniyle kamera görüntülerinin kaydedilmesi,
 • Kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş gerekliliklerin ifa edilmesi (vergi mevzuatı, sosyal güvenlik mevzuatı, borçlar hukuku mevzuatı, ticaret hukuku mevzuatı, iş sağlığı ve güvenliği hukuku, elektronik iletişim ile ilgili mevzuat vs. ilgili tüm mevzuatlar)
 • Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerinin yerine getirilmesi,
 • KVKK'da belirtilmiş yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi

Amaçları ile kişisel verilerinizi fiziksel ve elektronik ortamda sözlü, yazılı ya da görsel olarak elde etmekteyiz.

İşlenen kişisel verileriniz yurt içindeki;

 • Maaş hesabı açılması amacıyla bankalara,
 • Gerektiği durumlarda kiralık araç verilmesi amacıyla araç kiralama şirketlerine,
 • Gerektiği durumlarda telefon hattı verilmesi amacıyla GSM operatörlerine,
 • Şirketin zorunlu bireysel emeklilik yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla bireysel emeklilik şirketlerine,
 • Yemek kartı verilmesi halinde yemek şirketlerine,
 • Acil tıbbi müdahaleler ve iş sağlığı ve güvenliği yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla iş sağlığı ve güvenliği şirketlerine, hastaneler ve sağlık kuruluşlarına,
 • Yazılım, kurumsal kaynak planlaması, raporlama, pazarlama vb. gibi işlevlerin yerine getirilmesi amacıyla tedarikçilerle ve çözüm ortaklarına,
 • Gerekli kalite, gizlilik ve standart denetimlerinin yapabilmesi amacıyla denetim firmaları ve bilgi güvenliği firmalarına,
 • İlgili mevzuat hükümlerine istinaden yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla ilgili denetim firmalarına, bağımsız denetim firmalarına, gümrük firmalarına, mali müşavir/muhasebe firmalarına, hukuk bürolarına,
 • Çalışan hakkında referans talep eden kurum ve şirketlere,
 • Yasal gereklilikleri ifa etmek ve/veya resmi mercilerin taleplerini yerine getirmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşlarına kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılacaktır.

İşlenen kişisel verileriniz yurt dışındaki;

-          Global insan kaynakları süreçlerine TETRA BİLİŞİM Türkiye'nin katkısını belirleme, TETRA BİLİŞİM akademi eğitim portalına katılma, global şirket portlarına kullanıcı açılması amaçlarıyla ve çalışan ücretlerinde/ ücret artışlarında karar verici merci olması nedeniyle TETRA BİLİŞİM Hissedar sahiplerini bilgilendirme amacıyla  paylaşılacaktır.

Kişisel verileriniz, iş akdiniz devam ettiği sürece yukarıdaki amaçlarla ve bu amaçların gerektirdiği süre boyunca saklanacaktır. Saklama ve imha işlemleri ve süreleri ile ilgili ayrıntılı bilgi için TETRA BİLİŞİM Saklama ve İmha Politikası'nı inceleyebilirsiniz.

Kanunen saklanması zorunlu olan kişisel verileriniz, sosyal güvenlik mevzuatı uyarınca iş akdiniz sona erdikten itibaren 10 yıl boyunca saklanacaktır. 

TETRA BİLİŞİM'in 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak benimsediği ilkeleri ayrıntılı şekilde www.tetrabilisim.com.tr adresindeki TETRA BİLİŞİM KVKK Politikasında inceleyebilirsiniz. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunun "İlgili Kişinin Hakları" başlıklı 11. Maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe" göre TETRA BİLİŞİM'in İçerenköy mah. Değirmen Yolu cad. Kutay İş Merkezi D Blok Kat:4 Daire:11 Ataşehir/İstanbul - Türkiye adresine yazılı olarak, elektronik posta üzerinden info@tetrabilisim.com.tr adresine iletebilirsiniz.

TETRA BİLİŞİM Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma metnini ve haklarımı okudum, anladım ve bir kopyasını teslim aldım. ...../..../.....

Okudum, anladım.

Ad Soyad

İmza